Algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden van: PAX Media

Tevens stemt u bij gebruik van onze diensten in met het, speciaal voor de wet AVG opgestelde Privacybeleid

Gebied van toepassing: magnetuck.nl

1.1.

Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PAX Media.

1.2.

Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij PAX Media verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door PAX Media schriftelijk zijn bevestigd. PAX Media behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.

Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomst:

2.1.

Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door PAX Media worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door PAX Media is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door PAX Media. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

Prijzen:

3.1.

Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres vanaf €200, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

3.2.

In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.

In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in‑ en uitvoerrechten, stations‑, bewakings‑, inklarings‑, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

3.4.

Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door PAX Media gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

3.5.

Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, PAX Media gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

3.6.

Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast met het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor gezinsconsumptie reeks voor werknemers op basis van 2005, exclusief loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Wanneer de publicatie van dit jaarindexcijfer gestaakt wordt, zal er voor dit kader in de plaats treden een daarmee zoveel mogelijk overeenkomend prijsindexcijfer dat door partijen in onderling overleg en bij gebreke daarvan door middel van bindend advies door het Centraal Bureau voor de Statistiek of haar rechtsopvolger zal worden vastgesteld.

Levering en risico:

4.1.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien PAX Media afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat PAX Media die gegevens volledig heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd PAX Media tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

4.2.

Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van PAX Media hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. PAX Media is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

4.3.

Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door PAX Media, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.4.

PAX Media is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de wederpartij ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door PAX Media is geschied en/of door PAX Media aan de wederpartij terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door PAX Media werkzaamheden zijn verricht. PAX Media is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is PAX Media niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

4.5.

De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomenen.

PAX Media is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is PAX Media gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is PAX Media niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is PAX Media te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud:

5.1.

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van PAX Media, totdat alle vorderingen die PAX Media op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

5.2.

Wanneer de wederpartij uit de door PAX Media geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van PAX Media en gaat hij/zij de zaak voor PAX Media houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van PAX Media zijn voldaan.

5.3.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van PAX Media mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover PAX Media nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en PAX Media aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van PAX Media een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijkPAX Media dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van PAX Media een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van PAX Media, geen pand‑ of beperkte rechten rusten.

5.4.

De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PAX Media te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal PAX Media op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en copieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van PAX Media, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van PAX Media een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

5.5.

PAX Media is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal PAX Media te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

5.6.

De voornoemde bepalingen laten de overige aan PAX Media toekomende rechten onverlet

Reclames:

6.1.

Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door PAX Media slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij PAX Media wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door PAX Media zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van PAX Media. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door PAX Media indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van PAX Media zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door PAX Media akkoord is bevonden, worden door PAX Media geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door PAX Media gegrond bevonden reclame kan PAX Media te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Zie BW 7 artikel 46d. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Aansprakelijkheid:

7.1.

PAX Media is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door PAX Media te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door PAX Media afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door PAX Media te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat PAX Media nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

Merk en kwaliteit:

8.1.

Indien door PAX Media goederen, onder special kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder het merk ‘PAX Media’, door aanduiding op factuur en/of goederen aan wederpartij worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,– per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet ander dan onder de door PAX Media vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt PAX Media indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door PAX Mediagevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder onder het merk ‘PAX Media’. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

Overmacht:

9.1.

In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

9.2.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in‑ of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

Betaling:

10.1.

De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan PAX Media moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan PAX Media verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van PAX Media plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij PAX Media zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk 1 januari na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.

10.2.

In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan PAX Media over de aan PAX Mediaverschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. PAX Media is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan PAX Media van alle daaruit voor PAX Media ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

10.3.

Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

10.4.

Uit het enkele feit dat PAX Media zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

10.5.

De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

10.6.

Indien PAX Media een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – PAX Media desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van PAX Media door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand‑ of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door PAX Media bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval PAX Media van de wederpartij vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.

10.7.

Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is PAX Media niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van PAX Media om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

Wanprestatie en ontbinding:

11.1.

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is PAX Media gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

11.2.

PAX Media heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van PAX Media ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

12.1.

Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. PAX Media is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

12.2.

Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.